Työoikeus

Työhön liittyvät asiat – työoikeus

Henkilöstö tekee yrityksen – siksi on tärkeää, että yhteisiä tavoitteita kohti ponnistellaan sovussa ja hyvässä hengessä. Työnantajan on lähtökohtaisesti kohdeltava kaikkia työntekijöitään tasapuolisesti sekä aktiivisesti edistettävä työntekijöidensä yhdenvertaisuutta. Lainmukaisuus kaikissa toimissa, selkeät sopimukset ja vaikeampienkin tilanteiden korrekti ja oikeudenmukainen hoitaminen ylläpitävät luottamusta työnantajan ja henkilöstön välillä.

Työsuhteen ja työsuhteessa tapahtuvan työnteon sääntelyyn soveltuvat lukuisat lainsäädäntölähteet

Työsuhteen ja työsuhteessa tapahtuvan työnteon sääntelyyn soveltuvat lukuisat lainsäädäntölähteet, joista suuri osa on pakottavaa oikeutta. Tämä merkitsee sitä, että työsuhteeseen liittyvistä asioista ei ole mahdollista sopia laista poikkeavalla tavalla edes työntekijän ja työnantajan välisellä sopimuksella. Yksi keskeisimmistä laeista työoikeuden alalla on työsopimuslaki, mutta myös monet muut lait, kuten työehtosopimuslaki, työturvallisuuslaki ja työterveyshuoltolaki vaikuttavat työsuhteeseen.

”Lainsäädännön lisäksi työsuhdetta sääntelevät muun ohella työehtosopimukset, yhteistoimintasopimukset sekä paikallinen sopiminen.”

Koska työsuhteissa voimassa olevia normeja on useita, syntyy mahdollisuus normien ristiriitaisuuksiin ja päällekkäisyyksiin samassa työsuhteessa. Työsopimuslain mukaan työnantajan on noudatettava vähintään valtakunnallisen, tietyllä alalla edustavana pidettävän työehtosopimuksen, eli niin kutsutun yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä. Etenkin työehtosopimukset voivat aiheuttaa ristiriitoja, mikäli työnantajan ja työntekijän välillä sovitaan asioista työehtosopimuksen säännöksistä poiketen. Työntekijän ja työnantajan välisissä sopimuksissa ja menettelyissä onkin tärkeä varmistaa, ettei sovita työntekijän kannalta huonommista ehdoista kuin mitä työehtosopimuksessa on sovittu.

”Työnantaja ja työntekijä voivat riitaantua monesta syystä, mutta tyypillisimmät erimielisyydet koskevat työsuhteen päättämistilanteita.”

Kun työsuhteen päättäminen tapahtuu työnantajan toimesta, on päättämiselle oltava hyväksyttävä ja työsopimuslaissa määrätty peruste. Työsuhteen päättäminen ei saa olla mielivaltaista tai muutoinkaan perusteetonta ja työntekijää on myös kuultava ennen irtisanomista. Laiton irtisanominen tai laiton työsopimuksen purku voi tulla työnantajalle hyvinkin kalliiksi. Työnantaja, joka on työsopimuslaissa säädettyjen perusteiden vastaisesti päättänyt työsopimuksen, määrätään maksamaan korvausta työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä. Useimmat työoikeusriidat saadaan sovittua, mutta vielä useammat jäisivät kokonaan tapahtumatta, jos molemmat osapuolet olisivat perillä lainsäädännöstä.